Posted in Uncategorized

Colombo District

fldaúâ frda.Ska 20″439lau yuqù we;af;a fld<U Èia;%slalfhka zfldaúâ-19z ;;ajh ie,lSfï§ Bfha ^17od& WoEik 10’00 muK jk úg rg ;=<ska jd¾;d jQ iuia; fldaúâ frda.Skaf.ka frda.Ska…

Continue Reading... Colombo District
Posted in Uncategorized

covid 19 and fertility rates

fldúâ ksid f,dalfha ore Wm;a wvq fjhso@ fldúâ ksid orejl= bm§u lshk isoaêh;a biair jf.a wmsg wisßu;a fohla úÈyg lr.kak neßfj,d ;sfhkjd’ wïud ldi,a frdayf,a…

Continue Reading... covid 19 and fertility rates
Posted in Uncategorized

Tashi Kalidasa

lsisu pß;hla fjkqfjka ler,s fldKafv fjkia lrkafk kE – gdIs ld,sodi ‘bkag¾ keIk,a’ fg,s kdgHfha ‘ókq’ lshkafk ljqre;a wdorh lrk wúysxil ir, hqj;shla; wef.a we÷ug…

Continue Reading... Tashi Kalidasa
Posted in Uncategorized

rashipaba sandeepani

biair yeu tllau l<d… oeka tfyu nEfka b;ska – rYS m%nd ika§mkS rYS m%nd ika§mkS ld,hla fg,skdgH l,dfõ ks;r olskak ysáh pß;hla’ yenehs miq.sh jir…

Continue Reading... rashipaba sandeepani
Posted in Uncategorized

one shot one

fïl lrkak Tyq yer iqÿiq flfkla lafIa;%fha keye – ‘jkafIdÜ 2’ jev fldgWv fïl lrkak Tyq yer iqÿiq flfkla lafIa;%fha keye…iskudjg iqúYd, fufyjrla l< kj…

Continue Reading... one shot one
Posted in Uncategorized

Sinoform vaccine in China

Ökfha iSfkd*dï tkak; uq,skau ldïfndac w.ue;sg ldïfndacfha w.%dud;H yqka fika fldúâ-19 ffjrihg tfrys tkak;alrKh ms<sn| ck;dj ;=< úYajdih j¾Okh lsÍu i|yd Ökfha iSfkd*dï tkak; ,nd.kakd…

Continue Reading... Sinoform vaccine in China
Posted in Uncategorized

Corona vaccine in India

bkaÈhdfõ fldfrdakd tkak;a ,nd.;a 52 fokl=g ixl+,;d tla whl= widOH ;;a;ajfhka frday,g fldfrdakd ffjrihg tfrysj bkaÈhdj úiska fmf¾od ^16od& rg mqrd wdrïN l< oejeka; tkak;a…

Continue Reading... Corona vaccine in India
Posted in Uncategorized

Trump’s Decisions

g‍%ïmaf.a ;SrK /ila wdmiq yerùug nhsÙka iQodkñka wfußldfõ kj ckdêm;sjrhd f,i Èjqreï § ish OQrfha rdcldÍ wdrïN lrk m<uq Èkfha§u úOdhl ksfhda. lsysmhlgu w;aika ;eîug…

Continue Reading... Trump’s Decisions
Posted in Uncategorized

thalangama

yuqod – wi,ajeis laI‚l l%shdkaú;h je<f,kak .sh Ôú; folla fírd .;a yeá ;,x.u fmd,sia jifï ySkál=Uqr m%foaYfha ksfjil .,a neïula bÈ lrñka isá fmof¾rejka fofokl=…

Continue Reading... thalangama
Posted in Uncategorized

bandula gunawardena

˜‍YsIH;aj mdi,a ,l=Kq uÜgï ks¾Kdhl .eg¨‍ iy.;hs˜‍ – fjf<| wud;H nkaÿ, my fYa‚h YsIH;aj úNd.fha m%;sM, u; ckm%sh mdi,a i|yd isiqka f;dard .kakd ,l=Kq uÜgï…

Continue Reading... bandula gunawardena