9 districts

Èia;%slal 9la fldúâ wjodkfï – frda.Ska yuqjQfha fuf,ihs

Bfha ^02& Èkfha Èia;%slal kjhlska fldúâ frda.Ska ishhlg wêl msßi ne.ska jd¾;d ù ;sfnkjd’

l¿;ßka wdidÈ;hka 398la .ïmyska 384la uykqjßka 178la ud;f,ka 183la .d,af,ka 181la fld<ôka 155la ud;ßka 143la yïnkaf;dáka 117la fudkrd.,ska 140la jd¾;d we;s nj fi!LH n,OdÍka ksfõokh l<d’

iuia; frda.Ska yuqjQ wdldrh my;ska oelafjkjd’

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *